Még látogatható Erdély festészete a két világháború között cím ű kiállítás

A 11. Kolozsvári Magyar Napok alkalmával megnyitott Erdély festészete a két világháború
között című kiállítás segít nyomon követni a nagybányai festőiskolának az erdélyi képzőművészeti iskolákra, tanfolyamokra és művésztelepekre gyakorolt befolyását. A nagyjából hatvan alkotást magába foglaló tárlatnak a kolozsvári Bánffy-palota ad otthont szeptember 6-ig.
A kiállítás újszerűsége az erdélyi jellegzetes stílus kiemelésében rejlik, a magyar, román és
szász festők alkotói sajátosságainak és közös vonásainak művészi összhangjában.
A m
ű
vek jelent
ő
s részét a Né-
metországban él
ő
ifj. Böhm Jó-
zsef gy
ű
jteménye képezi, ame-
lyet a Maros Megyei Múzeum és
a Kolozsvári M
ű
vészeti Múzeum
tulajdonában lév
ő
festmények
egészítenek ki. Olyan jelent
ő
s
fest
ő
k alkotásai láthatók, mint
Ziffer Sándor, Szolnay Sándor,
Tasso Marchini, Ipolit Strâmbu,
Aurel Ciupe, Popp Aurel, Hans
Mattis-Teusch, Hans Eder és
Fritz Kimm. A tárlat kurátorai
Oniga Erika és Boros Judit.
A múzeumba való belépés-
nél kötelez
ő
az egészségügyi
el
ő
írások betartása: maszkvise-
lés, az egymás közötti két mé-
ter távolság betartása, kézfert
ő
t-
lenítés, testh
ő
mérséklet mérésé-
nek engedélyezése, valamint az
ott kapott véd
ő
papucsok viselése a tárlat látogatásának teljes ideje alatt.